สาส์นจากคณบดี

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนหลากหลายหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับภาษา ศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ และสาขาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ผสานความหลากหลายเป็นหนึ่งเดียว นั่นคือศาสตร์แห่งการคิด เข้าใจ และการใช้ชีวิต ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถมุ่งสู่เป้าหมายด้วยศักยภาพสูงสุดทั้งด้านวิชาการและความสำเร็จทางวิชาชีพ เพื่อเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าชมเว็บไซด์ของสำนักวิชาศิลปศาสตร์เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาและกิจกรรมของทางสำนักฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซด์นี้จะเป็นพื้นที่แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลในระดับท้องถิ่นและสากล

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. จิราภรณ์ อินทราไสย
คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์