สาส์นจากคณบดี

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการปูลกป่าและสร้างคน โดยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านมนุษยศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งจะขับเคลื่อนด้วยแนวคิดขององค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) และวัฒนธรรมองค์กร ๔ ประการ คือ ACTS (๔ ร) รับผิดชอบ (Accountability) ริเริ่ม (Creativity) ร่วมกัน (Teamwork) และ รู้ลึก (Scrutinizing) สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มีภาระกิจหลัก 3 ด้าน คือ 

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการประกอบวิชาชีพในตลาดแรงงานปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการมีคุณสมบัติของการเป็นประชากรโลกที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
  2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมจากการวิจัยทางภาษา วัฒนธรรม และมนุษยศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นฐานและต่อยอดสู่การนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
  3. พัฒนาชุมชนและสังคมด้วยองค์ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับทรัพยากรบุคคลของชาติในทุกระดับ อันจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

สำนักวิชาศิลปศาสตร์เชิญชวนและเปิดรับผู้สนใจทั่วโลก ทั้ง นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า คณาจารย์ หน่วยงาน องค์กร สถาบัน ชุมชน ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวศิลปศาสตร์ เรายินดีและมีความพร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เป้าหมายและความฝันของท่านเป็นความจริง