ทำเนียบคณบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. จิราภรณ์ อินทราไสย

ปี 2560 - ปัจจุบัน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ร่มเย็น โกไศยกานนท์

ปี 2559 - 2560


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. อัครา อัครนิธิ

ปี 2555 - 2558


รองศาสตราจารย์
ดร. จักรพันธุ์ วงษ์บูรณาวาทย์

ปี 2548 - 2555


รองศาสตราจารย์
ดร. ปรีชา อุปโยคิน

ปี 2547 - 2548


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อัญชลี วงศ์หล้า

ปี 2544 - 2546