คณะผู้บริหารสำนักวิชา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. จิราภรณ์ อินทราไสย

คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์


อาจารย์ ดร. ปรารถนา คอฟฟิน
รองคณบดี สำนักวิชาศิลปศาสตร์


อาจารย์ ดร. ธนิษฐา รัศมีเจริญ
ผู้ช่วยคณบดี สำนักวิชาศิลปศาสตร์

อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว
ผู้ช่วยคณบดี สำนักวิชาศิลปศาสตร์


อาจารย์ ดร. อติมา แก้วสะอาด
ผู้ช่วยคณบดี สำนักวิชาศิลปศาสตร์