คณะกรรมการประจำสำนักวิชา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. จิราภรณ์ อินทราไสย

ประธานกรรมการ


อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว
กรรมการ

นายพิทูร พุ่มหิรัญ
กรรมการ

อาจารย์ปรัชญ์ อ่าวสาคร
กรรมการ


อาจารย์ทรงสวรรค์ ตั้งสุขศิริจิตร
เลขานุการ


นางสาวสุจิตรา นายศ
ผู้เลขานุการ