ประวัติและความเป็นมาของสำนักวิชาสำนักวิชาศิลปศาสตร์


สำนักวิชาศิลปศาสตร์

          นับตั้งแต่ก่อตั้ง สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำเนินงานตามพันธกิจหลายด้าน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ เพื่อส่งเสริมคุณภาพของการสอน งานวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางภาษา นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อกำกับติดตามและรักษามาตรฐานระดับสูงของการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส และภาษาต่างประเทศอีกหลายภาษา ควบคู่กับการให้ความสำคัญเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรต่าง ๆ ในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ สำนักวิชาฯ ยังปรับปรุงหลักสูตรศึกษาทั่วไปเพื่อส่งเสริมการเรียนด้านสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ/สุขอนามัย ซึ่งสามารถใช้เป็นความรู้พื้นฐานสำหรับวิชาชีพต่างๆต่อไป

ประวัติและความเป็นมา

สำนักวิชาศิลปศาสตร์จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998)  ในช่วง 2 ปีแรกนับจากก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 สำนักวิชาฯ รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาและสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  ในปี พ.ศ. 2554 สำนักวิชาฯ เริ่มขยายหลักสูตรระดับต่าง ๆ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สำนักวิชาฯ ได้พัฒนาและเปิดหลักสูตรใหม่ที่มีความหลากหลายทั้งสาขาวิชาและระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

พ.ศ. 2544 สำนักวิชาฯ ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรแรก คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ

พ.ศ. 2547 สำนักวิชาฯ ได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีนธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่สอง รวมถึงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

พ.ศ. 2548 สำนักวิชาฯ เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา ในปีถัดมา สำนักวิชาฯ เปิดหลักสูตรเพิ่มอีก 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นหลักสูตรเสาร์-อาทิตย์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์

พ.ศ. 2550 สำนักวิชาฯ เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย และ พ.ศ. 2551 สำนักวิชาฯ เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการแปลและการล่าม (ภาษาจีน)

พ.ศ. 2552 สำนักวิชาฯ เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง และในปีเดียวกัน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ได้ผ่านการวิพากษ์ ปรับปรุง และแก้ไขหลักสูตร