วิสัยทัศน์ พันธกิจ และปรัชญา


วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สถาบันการศึกษาชั้นนำแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

แผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาศิลปศาสตร์งบประมาณปี พ.ศ. 2562-2566

วิสัยทัศน์
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ชั้นที่เป็นศูนย์กลางด้านภาษา และวัฒนธรรมแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

คำอธิบายวิสัยทัศน์

 • สำนักวิชาศิลปศาสตร์ชั้นนำ หมายถึง
  1. มีหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับและตอบสนองความต้องการของสังคมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
  2. มีผลงานวิชาการที่เน้นองค์ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
  3. มีการให้บริการวิชาการแก่สังคมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
  4. มีจำนวนนักศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่มาเรียนในสำนักวิชาศิลปศาสตร์ 
 • ศูนย์กลางด้านภาษา หมำยถึง เป็นศูนย์กลางทางด้านภาษาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยเน้นไทย อังกฤษ
 • อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หมายถึง สาธารณรัฐประชาชนจีน ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 • ในระยะแรกจะมุ่งเน้นในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่ครอบคลุมเฉพาะ จีนตอนใต้ ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย (เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูนตาก) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

พันธกิจ

 1. การเรียนการสอน
  จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และรายวิชาศึกษาทั่วไปด้านมนุษยศาสตร์
 2. การวิจัย
  ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนำองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ 
 3. การบริการวิชาการ
  ถ่ายทอดและอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนทางด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่ใช้ในประชาคมอาเซียน
 4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  ส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรมที่เน้นความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม