กิจกรรมที่ 1 KM Café: เทคนิคการจัดการโฟลเดอร์ และไฟล์เอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ (1st KM Café activity: How to effectively organise files and folders)

Category: Liberal-Knowledge Management

The school of Liberal Arts’ knowledge management committee hold the knowledge management activity under the topic of “How to effectively organise files and folders” on November 15, 2019, from 10.00-11.00 at the School of Liberal Arts' meeting room. This activity aims for lecturers and the school’s staff to share their effective approaches on how they manage and organise their electronic files and folders in order to apply the approach to be used with the schools’ file and folder organising system.

คณะกรรมการการจัดการความรู้ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเทคนิคการจัดการโฟลเดอร์ และไฟล์เอกสารอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น ในวันที่ 15  พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการจัดเก็บเอกสารของตนเอง และนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเสวนามาต่อยอดในการจัดเก็บเอกสารของสำนักวิชาฯ ให้เป็นระบบระเบียบ สามารถค้นหาได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทันตามความต้องการใช้งาน

| writer Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 506 ครั้ง