กิจกรรมที่ 3 KM Café: เทคนิคการเขียน Proposal (3rd KM Café: How to write a proposal)

Category: Liberal-Knowledge Management

Knowledge management committee arranged an activity under the topic of “How to write a proposal” on January 24, 2020, from 10.00-11.00 at the School of Liberal Arts' meeting room. This activity aims for lecturers to share their techniques on how to write a proposal to other lecturers in the school.

 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเทคนิคการเขียน   Proposal ขึ้น ในวันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเขียน Proposal ของตนเอง เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้มาเผยแพร่ให้คณาจารย์ท่านอื่นนำเทคนิคไปต่อยอดเป็นแนวทางในการ Proposal ของตนเองต่อไป

 

| writer Chanida Phongnapharuk | อ่านข่าวทั้งหมด 438 ครั้ง