กิจกรรมที่ 4 KM Café: เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ในงานเขียน (4th KM Café: Learning techniques to promote critical thinking in writing)

Category: Liberal-Knowledge Management

To enhance the effectiveness of lecturers’ teaching to be appropriate with students’ ways of learning and 21st century skills, knowledge management committee arranged an activity under the topic of “Learning techniques to promote critical thinking in writing” on February 21, 2020, from 10.00-11.00 at the School of Liberal Arts' meeting room. This activity aims for lecturers to share their teaching techniques and experience.

 

เพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ให้ตอบโจทย์วิธีการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปของนักศึกษา และเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 คณะกรรมการการจัดการความรู้ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ในงานเขียนขึ้นในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เพื่อให้อาจารย์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการสอนซึ่งกันและกัน และเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่จะเกิดขึ้นในสำนักวิชาต่อไป

| writer Chanida Phongnapharuk | อ่านข่าวทั้งหมด 448 ครั้ง