กิจกรรมที่ 5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานการจัดการความรู้ในองค์กรยุค 4.0 (5th KM Café: The workshop for knowledge management for the organisation in 4.0 Era)

Category: Liberal-Knowledge Management

On March 7-8, 2020, the school of Liberal Arts arranged the workshop on the topic of “ The workshop for knowledge management for the organisation in 4.0  Era”. This workshop aims to enhance and promote the understanding of the knowledge management system of lecturers and staff of the school. The workshop was proceeded under the supervision of Professor Wuttichai Thanapongsathorn, MD.

 

ในวันที่ 7— 8 มีนาคม 2563 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการความรู้ในองค์กรยุค 4.0 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของสำนักวิชาเกิดความเข้าใจในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อรองรับความต้องการในการจัดกิจกรรม และโครงการด้านการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้  โดยในโอกาสนี้ทางสำนักวิชาฯ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร มาให้ความรู้ในเรื่องของแนวคิดเบื้องต้นของการจัดการความรู้ในองค์กรยุค 4.0 และฝึกปฏิบัติกระบวนการในการจัดการความรู้เพื่อให้บุคลากรของสำนักวิชาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

| writer Chanida Phongnapharuk | อ่านข่าวทั้งหมด 461 ครั้ง