ผลงานทางวิชาการ

วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ได้แก่ วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติดังต่อไปนี้

1. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

ERIC http://www.eric.ed.gov
MathSciNet http://www.ams.org/mathscinet
Pubmed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
Scopus (ตรวจสอบค่า Q ของวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus) https://www.scimagojr.com/
Web of Science เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI (ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่อยู่ในฐาน WoS) https://mjl.clarivate.com/search-results
JSTOR https://www.jstor.org
Project Muse https://muse.jhu.edu
รายชื่อวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กำหนด *ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่ ม.อ. หัวข้อการขอตำแหน่งทางวิชาการ https://drive.google.com/file/d/1R-cWRgDTgUmMUO7Mc8H5yAVVA_FFxY8_/view

บริการตรวจสอบข้อมูลวารสารก่อนส่งบทความตีพิมพ์ โดย สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลงฯ นางสาวรตานา ยามาเจริญ  บรรณารักษ์ (ชำนาญการ) email : ratana.ya@psu.ac.th โทร : 2390


2. ฐานข้อมูลระดับชาติได้แก่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index - TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2

สืบค้นกลุ่มวารสารปัจจุบัน https://tci-thailand.org/?p=3796
รายชื่อวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI https://tci-thailand.org/list%20journal.php
ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ https://www.tci-thaijo.org/

Website ตรวจสอบวารสาร Predatory & Cloned journal

Beall's List of Potential Predatory Journals and Publishers https://beallslist.net/hijacked-journals/
List of Predatory Journals https://predatoryjournals.com/journals/