งานวิจัย


โครงการวิจัย

ผลงานการตีพิมพ์

แหล่งทุนวิจัย

แหล่งทุนวิจัยในประเทศ

แหล่งทุนประเภททุนหน่วยงานที่ติดต่อเว็บไซต์
1. ทุนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง1. ทุนนักวิจัย รุ่นใหม่ 2. ทุนพัฒนานักวิจัย 3. ทุนวิจัยเชิงประเด็นส่วนบริการงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงDivision of Research Services
2. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)1. ทุนวิจัยมุ่งเป้า (คอบช.) 2. ทุนวช. เพื่อพัฒนาประเทศ 3. ทุนบัณฑิตศึกษาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร (02) 940-6501, (02) 561-2445www.nrct.go.th
3. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ทุนวิจัยเชิงวิชาการ 1. ทุนวิจัยพื้นฐานจากความคิดริเริ่มของนักวิจัย 2. ชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร (02) 278-8200www.trf.or.th
4. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สวทช.)1. ทุนวิจัย/การศึกษา 2. ทุนวิจัย Cluster and Program Management Office 3. โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช. 4. โครงการทุนนักวิจัยแกนนำสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหัวดปทุมธานี โทร (02) 564-7000www.nstda.or.th
5. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)โครงการวิจัยด้านสาธารณสุขสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสาธารณสุขแห่งชาติ เลขที่ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร (02) 832-9200www.hsri.or.th
6. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพ 2. โครงการสนับสนุนทุนการสร้างสรรค์สื่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร (02) 343-1500www.thaihealth.or.th
7. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติสำนักงานบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร (02) 610-5200www.mua.go.th
8. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) (สวก.)1. ทุนของสำนักงานฯ 2. ทุนภายใต้กรอบวิจัยมุ่งเป้า วช. 3. ทุนงานวิจัยสำหรับโครงการที่ขอรับทุนจาก สกว. และกฟผ.สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร (02) 579-7435www.arda.or.th
9. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)ทุนภายใต้กรอบวิจัยมุ่งเป้า วช.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรีชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร (02) 160-5432www.sti.or.th
10. กระทรวงอุตสาหกรรมทุนอุดหนุนการวิจัยกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาลทรายสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. (02) 221-2687, 221-2293www.industry.go.th
11. กรมควบคุมมลพิษทุนด้านการจัดการสารอันตรายและกากของเสียกองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ  10400 โทร. (02) 279-7180-9 ต่อ 134, 135www.pcd.go.th
12. มูลนิธิเอเซียทุนมูลนิธิเอเซียมูลนิธิเอเซีย 1/7  อาคารศรีบุญเรือง 2 ถนนคอนแวนต์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. (02) 233-1644-7asiafoundation.org
13. สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมทุนวิจัยสำนักงานนโยบายและแผนและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400 โทร. (02) 265-6500 ต่อ 6750www.onep.go.th
14. มูลนิธิ Winrock Internationalทุนวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรคณะกรรมการพิจารณาทุนข่ายงานการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติภาคเหนือ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  50002 โทร. (053) 221-155, 221-699 ต่อ 3573www.winrock.org
15. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (foundation for Thailand Productivity Institute) FTPIทุนสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ชั้น 19 อาคารบุญผ่อง 1193 ถ. พหลโยธิน เขตพญาไทย กรุงเทพฯ  10400 โทร. (02) 278-1685-8, 278-1692-3 ต่อ101, 102www.ftpi.or.th
16. ศูนย์วิจัยปัญหาสุราทุนวิจัยปัญหาสุราศูนย์วิจัยปัญหาสุรา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี 11000 โทร. (085) 357-7170cas.or.th
17. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไปบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 111 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210-0299 โทร. (02) 831-3131www.thailandpost.co.th
18. สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 869 ถนนลาดหญ้า กรุงเทพฯ 10600 โทร. (02) 437-6631-5www.bangkokeducation.in.th
19. กรมส่งเสริมวัฒนธรรมการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรมทุนอุดหนุนประเภททั่วไปสถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 14 ถนนเทียนร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. (02) 247-0013www.culture.go.th
20. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโครงการสนับสนุนการวิจัยและทุนบ่มเพาะเพื่อพัฒนาธุรกิจศูนย์วิจัย ธ.ก.ส. อาคาร ธ.ก.ส. นางเลิ้ง 469 ถนนนครสวรรค์ แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. (02) 555-0555www.baac.or.th
21. สำนักงานประกันสังคมทุนงบบริหารกองทุนประกันสังคมสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. (02) 956-2345www.sso.go.th
22. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทุนวิจัยโครงการพัฒนากฎหมายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขที่ 3 ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร. (02) 222-0206-9www.krisdika.go.th
23.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)1. ทุนวิจัยเน้นการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการดูแลคนให้มีสุขภาพดี 2. ทุนวิจัยนวัตกรรม-เทคโนโลยีการแพทย์ไทยเลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ฯ 10210 โทร. (02) 141-4000 www.nhso.go.th
24.สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)ทุนวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ123 ชั้น 17 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. (02) 617-7970www.tpqi.go.th
25.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทุนวิจัยทางการศึกษา99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. (02) 668-7123www.onec.go.th
26. กรมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 โทร. (02) 618-2323www.prd.go.th

ดัชนีวารสาร

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ได้แก่ วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลทเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติดังต่อไปนี้

  1. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
  2. ฐานข้อมูลระดับชาติได้แก่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index -- TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2
    (http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/announcement_58.php)