อาจารย์ประจำวิชาศึกษาทั่วไป


Dr. Prasarn Lao-Aruen


Aj. Chatnabadhana Panyaphet