อาจารย์ประจำวิชาศึกษาทั่วไป


Dr. Prasarn Lao-Aruen


Dr. Sittichai Thongworn


Aj. Chatnabadhana Panyaphet


Aj. Keofar Kesornsook