บุคลากรสายบริหาร


 

คณบดี

รองศาสตราจารย์
ดร. สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ

คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์

 

รองคณบดี

อาจารย์ปรัชญ์ อ่าวสาคร
รองคณบดี สำนักวิชาศิลปศาสตร์

 

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ธีรนุช อนุฤทธิ์

ผู้ช่วยคณบดี สำนักวิชาศิลปศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปณิดา มัณยานนท์

ผู้ช่วยคณบดี สำนักวิชาศิลปศาสตร์

 

อาจารย์ อัญชิดา ทิพรัตน์
ผู้ช่วยคณบดี สำนักวิชาศิลปศาสตร์