ศิษย์เก่าLiberal Arts MFU Alumni facebook page เป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อระหว่างนักศึกษาปัจจุบัน บุคคลากรและศิษย์เก่า

เยี่ยมชมเพจ: https://www.facebook.com/groups/848757441918860