นักศึกษา


ระบบให้คำปรึกษา และช่วยเหลือนักศึกษา


ทุนการศึกษา


นักศึกษาต่างชาติ


MFU Literary Magazine

MFU Literary Magazine เป็นวารสารที่จัดทำโดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ วารสารยินดีรับผลงานต้นฉบับของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื้อหาครอบคลุม นิยาย สารคดี กวีนิพนธ์ ทัศนศิลป์ โดยมีการเผยแพร่ออนไลน์ทุกภาคการศึกษา

Slogan: Your ideas. Your artistry. Woven by MFU Literary Magazine.
Visit our page: https://www.facebook.com/MFULiteraryMagazine/