กิจกรรม ค่าย PCSHSCR MCs Training Camp 1: Preliminary

Category: Liberalarts-Academic Activities

 

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564, 16 และ 22 มกราคม, 13 และ 20 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา คณาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอบรมออนไลน์ PCSHSCR MCs Training Camp 1: Preliminary ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการฝึกทักษะพื้นฐานของการทำหน้าที่พิธีกร 4 ประการ (4Ps) คือ การออกเสียงคำและข้อความในภาษาอังกฤษ (Pronunciation and Intonation) บุคลิกภาพ (Personality) การแก้ไขปัญหา (Problem-solving) และการฝึกฝน (Practice) ตามลำดับ เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงรายในการทำหน้าที่พิธีกรภาคภาษาอังกฤษในงาน Thailand-Japan Student ICT Fair 2022 ที่จะจัดขึ้นวันที่ 20-23 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย 

 

On November 13, 2021; January 16 and 22, 2022; and March 13 and 20, 2022, lecturers from the School of Liberal Arts together with Academic Service Office at Mae Fah Luang University organized online “PCSHSCR MCs Training Camp 1: Preliminary” including 4 activities enhancing the participants’ 4Ps: Pronunciation and intonation, Personality, Problem-solving, and Practice to prepare the students of the Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai to perform MC roles in Thailand-Japan Student ICT Fair 2022 which will be held on December 20-23, 2022 at the Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai.

 

| writer Rossukon Pankhuenkhat | อ่านข่าวทั้งหมด 62 ครั้ง