ต้อนรับคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Categories: Liberalarts-Academic Activities

ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 อาจารย์ปรัชญ์ อ่าวสาคร รองคณบดี พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ต้อนรับคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์การประกันคุณภาพ AUN-QA.

On Monday 3rd April, the School of Liberal Arts led by Aj. Prach Aowsakorn, Associate Dean, together with English Program Team gave a warm welcome to academic staff from the Faculty of Liberal Arts, Maejo University. The meeting aimed to discuss and exchange information relating quality assurance.

 

 |   |  411