แหล่งทุนวิจัยในประเทศ

แหล่งทุน ประเภททุน หน่วยงานที่ติดต่อ เว็บไซต์
1. ทุนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1. ทุนนักวิจัย รุ่นใหม่ 2. ทุนพัฒนานักวิจัย 3. ทุนวิจัยเชิงประเด็น ส่วนบริการงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Division of Research Services
2. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1. ทุนวิจัยมุ่งเป้า (คอบช.) 2. ทุนวช. เพื่อพัฒนาประเทศ 3. ทุนบัณฑิตศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร (02) 940-6501, (02) 561-2445 www.nrct.go.th
3. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทุนวิจัยเชิงวิชาการ 1. ทุนวิจัยพื้นฐานจากความคิดริเริ่มของนักวิจัย 2. ชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร (02) 278-8200 www.trf.or.th
4. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สวทช.) 1. ทุนวิจัย/การศึกษา 2. ทุนวิจัย Cluster and Program Management Office 3. โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช. 4. โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหัวดปทุมธานี โทร (02) 564-7000 www.nstda.or.th
5. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โครงการวิจัยด้านสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสาธารณสุขแห่งชาติ เลขที่ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร (02) 832-9200 www.hsri.or.th
6. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพ 2. โครงการสนับสนุนทุนการสร้างสรรค์สื่อ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร (02) 343-1500 www.thaihealth.or.th
7. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร (02) 610-5200 www.mua.go.th
8. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) (สวก.) 1. ทุนของสำนักงานฯ 2. ทุนภายใต้กรอบวิจัยมุ่งเป้า วช. 3. ทุนงานวิจัยสำหรับโครงการที่ขอรับทุนจาก สกว. และกฟผ. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร (02) 579-7435 www.arda.or.th
9. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ทุนภายใต้กรอบวิจัยมุ่งเป้า วช. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรีชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร (02) 160-5432 www.sti.or.th
10. กระทรวงอุตสาหกรรม ทุนอุดหนุนการวิจัยกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาลทรายสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. (02) 221-2687, 221-2293 www.industry.go.th
11. กรมควบคุมมลพิษ ทุนด้านการจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ  10400 โทร. (02) 279-7180-9 ต่อ 134, 135 www.pcd.go.th
12. มูลนิธิเอเซีย ทุนมูลนิธิเอเซีย มูลนิธิเอเซีย 1/7  อาคารศรีบุญเรือง 2 ถนนคอนแวนต์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. (02) 233-1644-7 asiafoundation.org
13. สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ทุนวิจัยสำนักงานนโยบายและแผนและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400 โทร. (02) 265-6500 ต่อ 6750 www.onep.go.th
14. มูลนิธิ Winrock International ทุนวิจัยด้านการจัดการทรัพยากร คณะกรรมการพิจารณาทุนข่ายงานการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติภาคเหนือ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  50002 โทร. (053) 221-155, 221-699 ต่อ 3573 www.winrock.org
15. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (foundation for Thailand Productivity Institute) FTPI ทุนสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ชั้น 19 อาคารบุญผ่อง 1193 ถ. พหลโยธิน เขตพญาไทย กรุงเทพฯ  10400 โทร. (02) 278-1685-8, 278-1692-3 ต่อ101, 102 www.ftpi.or.th
16. ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ทุนวิจัยปัญหาสุรา ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี 11000 โทร. (085) 357-7170 cas.or.th
17. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 111 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210-0299 โทร. (02) 831-3131 www.thailandpost.co.th
18. สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 869 ถนนลาดหญ้า กรุงเทพฯ 10600 โทร. (02) 437-6631-5 www.bangkokeducation.in.th
19. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรมทุนอุดหนุนประเภททั่วไป สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 14 ถนนเทียนร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. (02) 247-0013 www.culture.go.th
20. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โครงการสนับสนุนการวิจัยและทุนบ่มเพาะเพื่อพัฒนาธุรกิจ ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส. อาคาร ธ.ก.ส. นางเลิ้ง 469 ถนนนครสวรรค์ แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. (02) 555-0555 www.baac.or.th
21. สำนักงานประกันสังคม ทุนงบบริหารกองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. (02) 956-2345 www.sso.go.th
22. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทุนวิจัยโครงการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขที่ 3 ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร. (02) 222-0206-9 www.krisdika.go.th
23.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 1. ทุนวิจัยเน้นการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการดูแลคนให้มีสุขภาพดี 2. ทุนวิจัยนวัตกรรม-เทคโนโลยีการแพทย์ไทย เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ฯ 10210 โทร. (02) 141-4000  www.nhso.go.th
24.สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ทุนวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 123 ชั้น 17 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. (02) 617-7970 www.tpqi.go.th
25.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ทุนวิจัยทางการศึกษา 99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. (02) 668-7123 www.onec.go.th
26. กรมประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 โทร. (02) 618-2323 www.prd.go.th