ทำเนียบคณบดี


รองศาสตราจารย์ ดร. สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ
ปี 2564 - ปัจจุบัน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราภรณ์ อินทราไสย
ปี 2560 - 2564


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ร่มเย็น โกไศยกานนท์
ปี 2559 - 2560
(รักษาการแทนคณบดี)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครา อัครนิธิ
ปี 2555 - 2558


รองศาสตราจารย์ ดร. สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ
มิถุนายน - ตุลาคม ปี 2544
(รักษาการแทนคณบดี)


รองศาสตราจารย์ ดร. จักรพันธุ์ วงษ์บูรณาวาทย์
ปี 2548 - 2555


รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา อุปโยคิน
สิงหาคม 2547 - มิถุนายน 2548
(รักษาการแทนคณบดี)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี วงศ์หล้า
ปี 2544 - 2546
(รักษาการแทนคณบดี)


รองศาสตราจารย์สุปรีชา หิรัญโร
มีนาคม 2542 - เมษายน 2543
(รักษาการแทนคณบดี)