กิจกรรมเสริมหลักสูตร

กิจกรรมค่ายนี้เพื่อน้อง
ค่ายต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อทำความรู้จักและสร้างความผูกพันธ์ในชั้นปี ในค่ายนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย ทั้งกิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน


กิจกรรมแนะแนวการใช้ชีวิต
กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และการพัฒนาสุขภาพจิตของนักศึกษา


กิจกรรมศิลปศาสตร์โชว์
กิจกรรมละครเวทีประจำปีที่ใหญ่ที่สุด จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือของนักศึกษาทุกชั้นปี (1-4) ที่ร่วมกันทำงานในตำแหน่งต่างๆ ที่ตนสนใจ หรือถนัด เพื่อสร้างสรรค์ผลงานตระการตา ที่จะคงอยู่ในความทรงจำของผู้ชมไม่รู้เลือน


กิจกรรมศิลปศาสตร์วิชาการ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะภาษาเชิงวิชาการ ของนักศึกษาทุกชั้นปี (1-4) ในรูปแบบกิจกรรมการแข่งขัน และอบรมเชิงปฎิบัติการ

 


กิจกรรมไหว้ครู สำนักวิชาศิลปศาสตร์
กิจกรรมสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี (1-4) เพื่อแสดงความระลึกถึงบุญคุณของอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา และรับคำอวยพรเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเล่าเรียน


กิจกรรมทาบุญสำนักวิชาศิลปศาสตร์ 
กิจกรรมสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี (1-4) คณาจารย์ และบุคลากรประจำสำนักวิชาฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


กิจกรรมทอดผ้าป่า 
กิจกรรมสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี (1-4) คณาจารย์ และบุคลากรประจำสำนักวิชาฯ เพื่อเพื่อพัฒนาชุมชน สร้างความสามัคคี และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


กิจกรรมสูมา คารวะ สระเกล้าดำหัว อาจารย์อาวุโส สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 
กิจกรรมสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี (1-4) คณาจารย์ และบุคลากรประจำสำนักวิชาฯ เพื่อเป็นสิริมงคลและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
กิจกรรมประจำปีสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่ออวยพรให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา และกิจกรรมอำลาจากรุ่นน้อง เพื่อสร้างความทรงจำในมหาวิทยาลัยร่วมกัน


กิจกรรมแนะแนวเตรียมพร้อมสมัครงาน 
กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาตนเองเพื่อการสมัครและสัมภาษณ์งานหลังจบการศึกษา