วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม


วิสัยทัศน์

สำนักวิชาด้านมนุษยศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมในระดับสากล

 • ศูนย์กลาง

หมายถึง การเป็นแหล่งรวมสรรพความรู้ทางวิชาการ และเป็นที่พึ่งทางปัญญาของสังคม ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบัน องค์กร และชุมชน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

 • การเรียนรู้และพัฒนา

หมายถึง การพัฒนานวัตกรรมด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างสม่ำเสมอ

 • ภาษาและวัฒนธรรม

ในด้านภาษา เน้นการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษและภาษาไทยเป็นหลัก ในด้านวัฒนธรรม มุ่งเน้นวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในแถบภาคเหนือและต่างประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกัน

 • ระดับสากล

สำนักวิชาได้กำหนดขอบเขตเชิงพื้น โดยมีเป้าหมายทั้งในด้านความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ โดยในแผนการยุทธศาสตร์ฉบับนี้สำนักวิชามุ่งเน้นไปที่กลุ่มประเทศ ASEAN

 

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของสังคมในบริบทปัจจุบัน และมีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่ไปกับหลักคุณธรรมและจริยธรรม
 2. สร้างองค์ความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม และมนุษยศาสตร์ ทั้งเชิงพื้นฐาน ประยุกต์ และบูรณาการ
 3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์กร ชุมชน และสังคมให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
 4. สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้สามารถบูรณาการเข้ากับบริบทในสังคมปัจจุบันได้อย่างกลมกลืน
 5. บริหารจัดการองค์กรด้วยการบูรณาการแนวคิดองค์กรแห่งความสุขและหลักธรรมภิบา

 

สมรรถนะหลักขององค์กร

สร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความโดดเด่นด้านภาษาและวัฒนธรรม สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้เข้ากับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 2. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านภาษา วัฒนธรรม และมนุษยศาสตร์ เพื่อเป็นองค์ความรู้พื้นฐานและประยุกต์ต่อยอดไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 3. ถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชนและสังคม โดยร่วมมือกับสถาบัน องค์กรและชุมชนต่างๆ 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เน้นความหลากหลายทางภาษาและศิลปวัฒนธรรม 
 5. สร้างระบบ กลไก และดำเนินการบริหารจัดการสำนักวิชาให้เป็นองค์กรแห่งความสุข ภายใต้หลักธรรมภิบาล

 

ค่านิยม ACTS (มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม)

1. รับผิดชอบ (Accountability)

ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ ตามบทบาทหน้าที่ของตนและ หลักเกณฑ์ตามมาตรฐานต่าง ๆ อย่างจริงจัง ตลอดจนใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า เพื่อประโยชน์ต่อสำนักวิชาฯและผู้อื่น

2.  ริเริ่ม (Creativity)

ริเริ่ม นำเสนอความคิดใหม่ และประยุกต์ใช้ ดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน

3. ร่วมกัน (Teamwork)

ให้ความร่วมมือและเสียสละเวลาในการทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาสำนักวิชาฯ ด้วยความเต็มใจ

4. เรียนรู้ (Scholarship)

ใส่ใจในการเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและลึกซึ้ง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อแสวงหาความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน