วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม


วิสัยทัศน์

เพื่อเป็นองค์กรศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมแห่งอาเซียน

 • องค์กรศูนย์กลาง

หมายถึง องค์กรที่มีการดำเนินงานตามพันธกิจภายใต้เครือข่ายความร่วมมือจากสถาบัน องค์กร และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ชุมชน และสังคม

 • การเรียนรู้และพัฒนา

หมายถึง การพัฒนานวัตกรรมด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างสม่ำเสมอ

 • ภาษาและวัฒนธรรม

ในด้านภาษา เน้นการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษและ ภาษาไทยเป็นหลัก ในด้านวัฒนธรรม มุ่งเน้นวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในแถบภาคเหนือ

 

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการทักษะทางภาษาเข้ากับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปกับหลักคุณธรรมและจริยธรรม

 2. สร้างองค์ความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม และมนุษยศาสตร์ ทั้งเชิงพื้นฐานและประยุกต์ 

 3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์กร ชุมชน และสังคมให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

 4. สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้สามารถบูรณาการเข้ากับบริบทในสังคมปัจจุบันได้อย่างกลมกลืน

 5. บริหารจัดการองค์กรด้วยการบูรณาการแนวคิดองค์กรแห่งความสุขและหลักธรรมภิบาล

 

สมรรถนะหลักขององค์กร

การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความโดดเด่นด้านภาษา สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้เข้ากับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง และมีการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

 2. เพื่อผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านภาษา วัฒนธรรม และมนุษยศาสตร์ เพื่อเป็นองค์ความรู้พื้นฐานและประยุกต์ต่อยอดไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืน

 3. เพื่อการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชนและสังคม โดยร่วมมือกับสถาบัน องค์กรและชุมชนต่างๆ 

 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เน้นความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม 

 5. เพื่อสร้างระบบ กลไก และดำเนินการบริหารจัดการสำนักวิชาให้เป็นองค์กรแห่งความสุข ภายใต้หลักธรรมภิบาล

 

ค่านิยม ACTS (มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม)

1. รับผิดชอบ (Accountability)

ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ ตามบทบาทหน้าที่ของตนและ หลักเกณฑ์ตามมาตรฐานต่าง ๆ อย่างจริงจัง ตลอดจนใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า เพื่อประโยชน์ต่อสำนักวิชาฯและผู้อื่น

2.  ริเริ่ม (Creativity)

ริเริ่ม นำเสนอความคิดใหม่ และประยุกต์ใช้ ดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน

3. ร่วมกัน (Teamwork)

ให้ความร่วมมือและเสียสละเวลาในการทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาสำนักวิชาฯ ด้วยความเต็มใจ

4. เรียนรู้ (Scholarship)

ใส่ใจในการเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและลึกซึ้ง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อแสวงหาความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน