บุคลากรสายบริหาร


 

คณบดี

รองศาสตราจารย์
ดร. สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ

คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์

 

รองคณบดี

อาจารย์ปรัชญ์ อ่าวสาคร
รองคณบดี สำนักวิชาศิลปศาสตร์

มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลงานบริหารหลักสูตร การจัดการศึกษา การประกันคุณภาพ ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และกลุ่มรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปและเลือกเสรี งานแผนกลยุทธ์และงบประมาณ งานคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ธีรนุช อนุฤทธิ์

ผู้ช่วยคณบดี สำนักวิชาศิลปศาสตร์

มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแล งานบริหารและพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน งานคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ (PSF) การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ งานวิเทศสัมพันธ์ เครือข่ายและกิจกรรมภายในและต่างประเทศ โครงการ Happy Workplace โครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปณิดา มัณยานนท์

ผู้ช่วยคณบดี สำนักวิชาศิลปศาสตร์

มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลงานวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานภาพลักษณ์องค์กร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

อาจารย์ อัญชิดา ทิพรัตน์
ผู้ช่วยคณบดี สำนักวิชาศิลปศาสตร์

มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลงานบริการวิชาการ งานหลักสูตรระยะสั้น การพัฒนาข้อสอบมาตรฐาน งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า โครงการพิเศษ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย