บุคลากรสายบริหาร


 

คณบดี

รองศาสตราจารย์
ดร. สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ

คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์

 

รองคณบดี

อาจารย์ปรัชญ์ อ่าวสาคร
รองคณบดี สำนักวิชาศิลปศาสตร์

มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลงานบริหารหลักสูตร การจัดการศึกษา การประกันคุณภาพ ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และกลุ่มรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปและเลือกเสรี งานแผนกลยุทธ์และงบประมาณ งานคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

ผู้ช่วยคณบดี