ประวัติและความเป็นมาของสำนักวิชาสำนักวิชาศิลปศาสตร์


สำนักวิชาศิลปศาสตร์

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541 ดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนในส่วนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นแกนหลักของมาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีแนวทางเฉพาะตามปณิธานของมหาวิทยาลัย และในสาขาวิชาที่สำนักวิชาเป็นผู้ดำเนินการ

สำนักวิชาศิลปศาสตร์มีการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่หลากหลายหลักสูตรมาโดยตลอดการก่อตั้ง โดยมีเป้าหมายของสำนักวิชาเพื่อคุณภาพของการสอน งานวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศ นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อกำกับติดตามและรักษามาตรฐานระดับสูงของการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส และภาษาต่างประเทศอีกหลายภาษา 

สำนักวิชาศิลปศาสตร์เปรียบเสมือนหน่วยงานที่เป็นจุดเริ่มต้นของสำนักวิชาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยเมื่อหลักสูตรแต่ละกลุ่มมีความเข้มแข็งมากเพียงพอในระดับที่มีมารฐานก็จะแยกตัวออกไปเป็นส่วนหนึ่งของสำนักวิชาใหม่ที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น 

 

ประวัติและความเป็นมา

สำนักวิชาศิลปศาสตร์จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998)  ในช่วง 2 ปีแรกนับจากก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 สำนักวิชาฯ รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาและสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  ในปี พ.ศ. 2544สำนักวิชาฯ เริ่มขยายหลักสูตรระดับต่าง ๆ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้พัฒนาและเปิดหลักสูตรใหม่ที่มีความหลากหลายทั้งสาขาวิชา และระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 • พ.ศ. 2544 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรแรก คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
 • พ.ศ. 2547 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีนธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่สอง รวมถึงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • พ.ศ. 2548 สำนักวิชาศิลปศาสตร์เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา 
 • พ.ศ. 2549 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เปิดหลักสูตรเพิ่มอีก 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นหลักสูตรเสาร์-อาทิตย์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์
 • พ.ศ. 2550 สำนักวิชาศิลปศาสตร์เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย และ พ.ศ. 2551 สำนักวิชาฯ เปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการแปลและการล่าม (ภาษาจีน)
 • พ.ศ. 2552 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 
 • พ.ศ. 2555 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการทางสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
 • พ.ศ.  2557 เป็นจุดเปลี่ยนแปลงของสำนักวิชาศิลปศาสตร์ที่ได้จัดการเรียนการสอนและงานวิจัยที่เข้มแข็งในสาขาวิชาภาษาจีน และสาขาทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการจัดตั้งสำนักวิชานวัตกรรมสังคม และสำนักวิชาจีนวิทยา ขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตทางวิชาการและมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยมีแนวทางการทำงานวิชาการที่ชัดเจน ดังนี้ 
  • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดตั้ง สำนักวิชานวัตกรรมสังคม เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ได้โอนย้ายอาจารย์และหลักสูตรการพัฒนาระหว่างประเทศ และรายวิชาพื้นฐานการศึกษากลุ่มสังคมศาสตร์ไปสังกัดสำนักวิชานวัตกรรมสังคมที่ตั้งขึ้นใหม่
  • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดตั้งสำนักวิชาจีนวิทยาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ได้โอนย้ายอาจารย์และหลักสูตรในสำนักวิชาศิลปศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสำนักวิชาจีนวิทยา และรายวิชาพื้นฐานการศึกษาภาษาจีนของมหาวิทยาลัย ไปสังกัดสำนักวิชาจีนวิทยาที่ตั้งขึ้นใหม่

ปัจจุบัน สำนักวิชาศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาและกลุ่มรายวิชา  ดังต่อไปนี้

 • ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 • ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ 
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
 • ดำเนินการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์