ติดต่อเรา

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์: 053 916 731
โทรสาร: 053 916 723
อีเมล: liberal-arts@mfu.ac.th