อาจารย์ประจำวิชาศึกษาทั่วไป


Asst.Prof.
Dr. Pollavat Praphattong


Dr. Prasarn Lao-Aruen


Aj. Chatnabadhana Panyaphet
Educational Leave