อาจารย์ประจำวิชาศึกษาทั่วไป


Assoc. Prof.
Dr.Pollavat Praphattong

Email: pollavat.pra@mfu.ac.th 
Tel. 0 5391 9717


Dr. Prasarn Lao-Aruen, FHEA

Email: prasarn.lao@mfu.ac.th
Tel. 0 5391 6728


Aj. Chatnabadhana Panyaphet
Educational Leave

Email: chatnabadhana.pan@mfu.ac.th 
Tel. -


Aj. Kitikarn Ratanapitak, FHEA

Email: kitikarn.rat@mfu.ac.th 
Tel. 0 5391 6711


Dr. Anna Christi Suwardi, FHEA

Email: anna.suw@mfu.ac.th 
Tel. -