อาจารย์ประจำวิชาภาษาไทย


Asst. Prof. Wilailuck Boonkluab

Email: wilailuck@mfu.ac.th
Tel. 0 5391 6727


Dr. Cherdchart Hirunro

Email: cherdchart@mfu.ac.th
Tel. 0 5391 6733


Dr. Pattira Vipavapinyo

Email: pattira@mfu.ac.th
Tel. 0 5391 6693


Dr. Wison Sukwisith

Email: wison.suk@mfu.ac.th
Tel. 0 5391 6726


Aj. Suttha Rattanasak

Email: suttha.rat@mfu.ac.th 
Tel. 0 5391 6730


Aj. Panwadee Rattanasak

Email: panwadee@mfu.ac.th
Tel. 0 5391 6724


Aj. Jitladawan Srisunthornthai, FHEA

Email: jitladawan.sri@mfu.ac.th
Tel. 0 5391 6725


Asst. Prof. Phuangphaka Thammathi
On Educational Leave (ลาศึกษาต่อ)

Email: phuangphaka.lac@mfu.ac.th
Tel. 0 5391 6724


Aj. Wannarin Winidgidjaroen

Email: wannarin.win@mfu.ac.th 
Tel. -


Dr. Suchittra Lim

Email: suchittra.lim@mfu.ac.th 
Tel. -


Dr.Theera Butsabokkaew

Email: theera.but@mfu.ac.th 
Tel. -


Aj.Kantima.kasiprakob

Email: kantima.kas@mfu.ac.th
Tel. 0 5391 6728