ทุนสนับสนุนเงินเพื่อการศึกษา

การสนับสนุนเงินช่วยเหลือทางการศึกษาแก่นักศึกษา แบ่งออกได้เป็นสองประเภทใหญ่ ๆ คือ สำหรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งทุนสนับสนุนเงินเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 

 1. กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 2. ทุนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 3. ทุนสนับสนุนเงินการศึกษาจากองค์กรภายนอก

 1.  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดให้กู้ยืมกองทุนเงินเพื่อการศึกษาใน 4 ลักษณะ ดังนี้
  • ลักษณะที่ 1: สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  • ลักษณะที่ 2: สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
  • ลักษณะที่ 3: สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาที่ขาดแคลน หรือมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
  • ลักษณะที่ 4: สำหรับนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ
  • หมายเหตุ: โดยนักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์สามารถสมัครทุนได้ในลักษณะที่ 2 เท่านั้น
  1. ขอบเขตการให้กู้ยืมกองทุนสำหรับสำนักวิชาศิลปศาสตร์
   กองทุนลักษณะที่ 2 มีขอบเขตการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่นักศึกษา ดังนี้ 
   • ค่าเล่าเรียน ไม่เกิน 60,000 บาทต่อ คนต่อปี 
   • ค่าครองชีพ 36,000 บาทต่อคนต่อปี โดยเป็นเงินค่าครองชีพเดือนละ 3,000 บาท ซึ่งรวมแล้วไม่เกิน 96,000 บาทต่อคนต่อปี
  2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
   • มีสัญชาติไทย
   • เป็นผู้ที่กู้ยืมเพื่อเรียนในสถานศึกษาเพียงแห่งเดียว ในภาคเรียนเดียวกัน
   • เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบขั้นร้ายแรง ไม่ประพฤติตนเสื่อมเสีย
   • กำลังเรียนอยู่หรือได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในสถานศึกษาที่ร่วมงานกับกองทุน
   • หมายเหตุ: นักศึกษาที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ช่องข่าวทุนการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ
  3. การสมัคร
   • กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจะมีประกาศรับสมัครมาในช่วงเดือนเมษายน และปิดรับสมัครไม่เกินเดือนมิถุนายนของทุกปี โดยมีขั้นตอนการสมัคร ดังต่อไปนี้
    • เตรียมแบบคำขอกู้ยืม เอกสารประกอบการสมัคร และใบเก็บชั่วโมงจิตอาสา (ดาวน์โหลดแบบคำขอกู้ยืมรายใหม่ได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ในช่องข่าวทุนการศึกษาปีการศึกษานั้น ๆ)
    • ลงทะเบียนขอรหัสใช้งานระบบ DSL ได้ที่ wsa.dsl.studentloan.or.th หรือแอพพลิเคชั่น กยศ.Connect
    • ยื่นแบบคำขอกู้ผ่านระบบ DSL หรือแอป กยศ. Connect
    • อัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ DSL (ก่อนนำส่งเอกสารที่ห้องกยศ.)
    • ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยตนเองที่ห้องกยศ. ในวันเวลาราชการ หรือส่งทางไปรษณีย์ ห้อง 112 อาคาร D1 ชั้น 1 ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
  4. ช่องทางการติดต่อสอบถามทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเพิ่มเติม
   หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดตามประกาศและกำหนดการต่างๆ นักศึกษาสามารถติดตามได้ที่
 2. ทุนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  เป็นทุนเงินช่วยเหลือทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัย และเป็นทุนไม่ต่อเนื่องตลอดหลักสูตร โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงผู้มีความจำเป็นหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษาทุกสาขาวิชา สามารถสมัครทุนนี้ได้
  1. ขอบเขตของทุนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
   ทุนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีขอบเขตทุนให้กับนักศึกษา เป็นเงินจำนวนทุนละ 12,000 บาทต่อคนต่อปีการศึกษา  
  2. คุณสมบัติของผู้สมัครขอทุนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
   • เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมีความจำเป็นด้านทุนการเรียน
   • ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสม่ำเสมอ
   • มีความประพฤติเรียบร้อย ขยัน ตั้งใจศึกษาและประหยัด อดออม
   • ไม่อยู่ในระหว่างรับทุนการศึกษาอื่น (ยกเว้นทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา)
   • มีผลการเรียนสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00 ก่อนขอรับทุนในปีการศึกษานั้นๆ
   • นักศึกษาที่ผู้ปกครองเสียชีวิต ต้องโทษจำคุกตลอดชีวิต เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือไม่อาจรับภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาได้อย่างสิ้นเชิง หรือได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 คณะกรรมการพิจารณาทุนฯ ได้เห็นพ้องให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาทุนเป็นกรณีพิเศษ
  3. การสมัคร
   ในแต่ละปีการศึกษาจะมีกำหนดการรับสมัคร 2 ครั้ง ดังนี้
   • ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (ในช่วงต้นกุมภาพันธ์ถึงปลายมีนาคม)
   • ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาใหม่และนักศึกษาทุกชั้นปี (ในช่วงต้นมิถุนายนถึงปลายสิงหาคม)
   • การคัดเลือกในแต่ละครั้งจะมีการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์รับทุนแต่ละคน 2 รอบ ดังนี้
    • ครั้งที่ 1 โดยคณะกรรมการประจำสำนักวิชา
    • ครั้งที่ 2 โดยคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัย
   • หมายเหตุ: นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยช่องข่าวทุนการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ
  4. ช่องทางการสมัครหรือสอบถามเกี่ยวกับทุนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพิ่มเติม
 3. ทุนเงินการศึกษาจากองค์กรภายนอก
  ทุนสนับสนุนเงินเพื่อการศึกษาจากองค์กรภายนอกในแต่ละปี จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาสมัครรับทุนที่แตกต่างกัน   แต่ที่พบบ่อยและนักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์สามารถสมัครได้ มีรายละเอียดดังนี้
  1. รายการทุนเงินการศึกษาจากองค์กรภายนอก
   • ทุนการศึกษานวมินทรบรมราชชนนี 
   • ทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 
   • ทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) 
   • ทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
   • ทุนการศึกษามูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
  2. ช่องทางการสมัครหรือสอบถามทุนการศึกษาเพิ่มเติม
   ทุนแต่ละประเภทมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถศึกษาคุณสมบัติผู้สมัคร และวิธีการสมัครของแต่ละทุนได้ที่