ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงไดจั้ดใหมี้โครงการทุนการศึกษาหลายโครงการที่นักศึกษาศิลปศาสตร์สามารถสมัครไดดั้งนี้

 1. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ MOU กับมหาวิทยาลัยพันธมิตร
  • โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้การสนับสนุนจากสถาบันภายนอก
 2. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น UMAP Super
 3. หลักสูตรภาคฤดูร้อนหรือหลักสูตรระยะสั้น

 1. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ MOU กับมหาวิทยาลัยพันธมิตร
  ทุนเกี่ยวกับอะไร
  โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นโครงการที่อนุญาตให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาการแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียนหรือสูงสุด 1 ปีการศึกษา

  สมัครทำไม
  โครงการแลกเปลี่ยนนี้เป็นโครงการที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้มีโอกาสในการได้รับการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว และการทำความรู้จักกับเพื่อนทั่วโลก ทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นตนเองมากขึ้น นอกจากนี้การเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนยังทำ ให้นักศึกษามีความได้เปรียบในระดับสากล ทั้งทางด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอีกด้วย

  ทุนนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาศิลปศาสตร์อย่างไร
  ทุนนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ในด้านของการพัฒนาทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร เนื่องจากการไปศึกษาต่างประเทศจำ เป็นต้องนำทักษะด้านการพูดภาษาอื่นๆ ที่นอกเหนือจากภาษาไทยมาประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ นอกเหนือจากนี้ การไปแลกเปลี่ยนยังทำให้นักศึกษามีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นและกล้าแสดงออก อันเนื่องมาจากสังคมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี พร้อมกับให้ความเคารพต่อความคิดของตนเองและผู้อื่น อีกทั้งเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้นักศึกษาได้ลองทำสิ่งใหม่ๆ ด้วยตนเองอีกด้วย

ตารางด้านล่างแสดงข้อมูลโดยละเอียดของมหาวิทยาลัยพันธมิตรที่เหมาะสมกับนักศึกษาศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัย

โปรแกรม

เว็บไซต์

หมายเหตุ

Universiti Brunei Darussalum (UBD), Brunei Darussalum

International Exchange 

https://ubd.edu.bn

 • ระดับ CGPA ขั้นต่ำ 2.5 (จาก 4.0)หรือ 3.5 (จาก 5)

 • ระดับคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 หรือ TOFEL 550 หรือเทียบเท่า

University of Eastern Finland, Finland

Exchange

Student

https://www.uef.fi

 • ได้เข้าศึกษาในสาขาของตน ก่อนที่จะมาแลกเปลี่ยน อย่างน้อย 2 ปี

Duksung Women’s University, Korea

English

Language and

Literature,

Division of

Languages

and Literature

https://www.duksung.ac.kr

มีการวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. มีผลคะแนน TOPIK (การทดสอบวัดระดับภาษาเกาหลี) ระดับ 3 ขึ้นไป

 2. สำเร็จหลักสูตรภาษาเกาหลี 'ระดับกลาง 1' หรือสูงกว่าจาก Duksung Global Education Institution

 3. สอบผ่าน DS-TOPIK (Duksung Korean Proficiency Test) ระดับ 3 ขึ้นไป 

Korea Aerospace University, Korea

Global Training

Program

https://www.kauinternational.com

ผู้สมัครจะต้องมีผลทดสอบภาษาเกาหลีที่เป็นทางการ

University Tunku Abdul Rahman,

Malaysia

Bachelor of

Arts (Honors)

English

Language

https://study.utar.edu.my

-

National Chung Hsing University, 

Taiwan

Exchange

Student

Program,

School of

Liberal Arts

https://oia.nchu.edu.tw/index.php

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยพันธมิตรกำหนด

College of Liberal Arts and Social Science, National Pingtung University, Taiwan

Department of

English

https://english.nptu.edu.tw

-

College of Arts, Communication, Humanities and Social Sciences, University of Wisconsin, USA

English and Philosophy Department

https://www.uwstout.edu

มีผลคะแนน TOEFL iBT (หรือ MyBest) ไม่ต่ำกว่า 70 หรือคะแนน Paper-based 525 ขึ้นไป หรือ คะแนน IELTS 6.0

 1. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้การสนับสนุนจากสถาบันภายนอก - โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น UMAP Super Programme C
  ทุนเกี่ยวกับอะไร

  โครงการแลกเปลี่ยนนี้ก่อตั้งขึ้นในฐานะสมาคมของสถาบันอุดมศึกษาและรัฐบาลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภูมิภาคเอเชียเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมในหมู่ประเทศสมาชิก

  สมัครทำไม
  นักศึกษาจะได้รับโอกาสในการศึกษาที่แตกต่างออกไปจากมหาวิทยาลัยเดิม นักศึกษามีโอกาสในการหาเพื่อนต่างชาติเพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายมุมมองและพัฒนามุมมองอาชีพทางด้านภาษาที่ตนเองสนใจ ได้ริเริ่มประสบการณ์ใหม่ๆและท้าทายความสามารถของตนเอง

  ทุนนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาศิลปศาสตร์อย่างไร
  ทุนนี้จะทำให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์ทางด้าานอาชีพที่ตนเองสนใจอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษาทางด้านการพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาต่างประเทศได้อย่างตรงจุด นอกจากนี้นักศึกษายังจะได้รับใบรับรองผลการเรียนจากทางสถาบันอีกด้วย
 2. หลักสูตรภาคฤดูร้อนหรือหลักสูตรระยะสั้น
  หลักสูตรภาคฤดูร้อนและหลักสูตรระยะสั้นเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ไปทั่วประเทศ โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาศิลปศาสตร์ เพราะนักศึกษาจะได้รับโอกาสในการสำรวจการผจญภัยใหม่ๆ และสัมผัสมุมมองชีวิตที่แตกต่างออกไปในที่ที่ไม่มีใครรู้จักภายในระยะเวลาอันสั้น

ตารางด้านล่างแสดงรายละเอียดประเทศและโปรแกรมที่เหมาะสมกับนักศึกษาศิลปศาสตร์

Country

University

Programme

Programme Information

Website

Finland

University of 

Eastern Finland

UEF Summer School Courses

ผู้สมัครจะได้รับประสบการณ์อันยอด

เยี่ยมจากสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ก้าวหน้าและเป็นสากล ในสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ท่ามกลางเพื่อนนักศึกษาต่างชาติ

https://www.uef.fi

Korea

INHA University

INHA University Summer School

มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ผู้สมัครเข้าใจและเรียนรู้พลวัตของสังคมเกาหลี ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต โปรแกรมระยะสั้นนี้ประกอบด้วยการบรรยายในห้อง

เรียน รวมทั้งการทัศนศึกษาในสถานที่ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

https://summer.inha.ac.kr 

Germany

Osnabruck University

Osnabrück University's International Summer School Program

มหาวิทยาลัยมีจัดเตรียมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักศึกษาจำนวนประมาณ 14,000 คน ในระดับ ปริญญาตรี และปริญญาเอกเพื่อการเรียนรู้ และการดำเนินการวิจัย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเป็นที่รู้จักในฐานะดินแดนแห่งสันติภาพ ที่มีวิทยาเขตสำหรับหลักสูตรระยะสั้น เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในระดับมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ

https://www.uni-osnabrueck.de


แนวทางการสมัคร
นักศึกษาที่สนใจสมัครทุน 1 ใน 3 ทุน สามารถตรวจสอบคำขอและนโยบายของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

คุณสมบัติ

 1. GPAX คือ 2.50 หรือสูงกว่า
 2. นักศึกษามหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี หรือบัณฑิต สาขาวิชาใดก็ได้
 3. นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาในระดับชั้นปีที่ 2, 3 หรือ 4 (ที่ผ่านการศึกษาอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา)
 4. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ที่ผ่านการศึกษาอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา)
 5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 6. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการศึกษา
 7. อยู่ในสภาพร่างกายที่ดี
 8. เปิดกว้าง มีแรงจูงใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์
 9. การสมัครต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

เอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

 • ใบรับรองการลงทะเบียน (หนังสือรับรองสถานะนักศึกษา)
 • เอกสารแสดงผลการศึกษา
 • จดหมายรับรอง จำนวน 2 ฉบับ (จากที่อาจารย์ปรึกษา, อาจารย์ผู้สอน หรือคณบดี)
 • แผนการศึกษา
 • เรียงความชีวประวัติภาษาอังกฤษ จำนวน 300-500 คำ
 • แบบฟอร์มยินยอมผู้ปกครองสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน
 • หมายเหตุ: สำหรับเอกสารหมายเลข 1-2 โปรดติดต่อส่วนทะเบียนและประมวลผล หรือยื่นขอเอกสารออนไลน์ได้ที่ https://reg.mfu.ac.th/DocumentRequest/ 

เอกสารอื่นๆ (ไม่จำเป็น)

 • ใบรับรองการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (คะแนนมีอายุ 2 ปี)
 • เอกสารเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ดูแลโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน