รับสมัครทุนการศึกษาโครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้เพื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2564

Category: Libaral-Announcements

โครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษาโครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้เพื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 10 ทุน ทุนละ 25,000 บาท/ปีการศึกษา (ประเภททุนไม่ต่อเนื่อง)

คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา

 1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้นปีที่ 1 - 4
 2. เป็นผู้ที่มีความจำเป็นด้านทุนทรัพย์ทางการศึกษา
 3. ไม่อยู่ในระหว่างรับทุนการศึกษาอื่น (ยกเว้นทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา)
 4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 ในภาคเรียนที่ผ่านมา

การขอใบสมัครและการยื่นใบสมัคร

 1. นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่นี้ หรือขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ คุณ วัชรีภรณ์ แสนใจ เจ้าหน้าที่โครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ อาคาร E1 ชั้น 2 โทรศัพท์ 053-916-732
 2. ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาต้องกรอกใบสมัครด้วยตนเองให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกหน้า
 3. นักศึกษาส่งใบสมัครทุนการศึกษาได้ที่ E-mail: Tytproject@remove-thishotmail.com หรือสำนักวิชาศิลปศาสตร์ อาคาร E1 ชั้น 2  ภายในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2564

การคัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับทุน

 1. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ทาง Webpage ของสำนักวิชาศิลปศาสตร์
 2. คณะกรรมการดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษา โดยจะมีการประกาศแจ้งรูปแบบและช่องทางการสัมภาษณ์ทาง Webpage
 3. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาทาง Webpage และจะแจ้งกำหนดพิธีมอบทุนการศึกษาให้ทราบในภายหลัง

เงื่อนไขและข้อผูกพันสำหรับผู้รับทุนการศึกษา

นักศึกษาต้องปฏิบัติตนตามข้อปฎิบัติตามโครงการฯกำหนด

 1. รายงานตัวเพื่อรับทุนการศึกษา ตามเวลาที่กำหนด
 2. ผู้ได้รับทุนจะต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย มีวินัย และปฏิบัติตามกฎระเบียบขอมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
 3. ส่งรายงานผลการเรียนและรายงานการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาให้เจ้าหน้าที่โครงการฯ
 4. เขียนจดหมายขอบคุณ เล่าประวัติ การเรียนหรือเรื่องต่างๆเพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้ให้ทุน โดยส่งที่เจ้าหน้าที่โครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้
 5. นักศึกษาทุนที่ประพฤติผิดระเบียบวินัยนักศึกษาหรือพบว่านักศึกษาใช้เงินทุนการศึกษาไม่ตรงวัตถุประสงค์ คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสิทธิ์การได้รับทุนการศึกษาทันที
 6. ผู้ได้รับทุนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 15 ชั่วโมงต่อภาคเรียน      (30 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา) และช่วยปฏิบัติงานในฐานะนักศึกษาช่วยงานต่างๆ ของโครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ และสำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 30 ชั่วโมงต่อภาคเรียน (60 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา) ให้บันทึกในสมุดบันทึกการบำเพ็ญประโยชน์ของโครงการฯ

การเพิกถอนสิทธิ์ของผู้ได้รับทุน

 1. ถึงแก่กรรม
 2. พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 3. ขาดคุณสมบัติหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพัน
 4. สละสิทธิโดยมีลายลักษณ์อักษร
 5. ถูกลงโทษฐานมีความผิดทางวินัยนักศึกษา

| writer Chanida Phongnapharuk | อ่านข่าวทั้งหมด 2467 ครั้ง