ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Zhefu Murong นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การเลือกใช้คำศัพท์บนแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ : กรณีศึกษาช้อปปี้”

หมวดหมู่ข่าว: Libaral-Achievements

ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Zhefu Murong นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การเลือกใช้คำศัพท์บนแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ : กรณีศึกษาช้อปปี้” ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีแห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 6 (The 6th Asian Undergraduate Research Symposium) ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบโปรแกรมออนไลน์ (Zoom Meeting)

 

 

 

 |   |  383 ครั้ง