มฟล. วิจัยคำนิยมความเป็นผู้นำผ่านการใช้ภาษา

หมวดหมู่ข่าว: Libaral-Achievements

รศ.ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ศึกษาวิจัย ‘ค่านิยมของความเป็นผู้นำผ่านการใช้ภาษา : การวิเคราะห์วัจนลีลาในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรณษา’ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ในโครงการวิจัยพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านเนื้อหาข่าวได้ที่ : https://bit.ly/3EEeTQB

 

MFU researched on leadership through language use

Associate Professor Dr. Sorabud Rungrojsuwan, Dean of the School of Liberal Arts, conducted a research “Leadership Values through Language Use: A stylistic analysis of royal speech of King Rama 9 on the occasion of the royal birthday anniversary” This project was funded by Thailand Science Research and Innovation  (TSRI) under the Basic Research Project Fiscal Year 2021.

Read more: https://bit.ly/3EEeTQB

 

 

 |   |  482 ครั้ง