โครงการศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 19 (The 19th Sihn Sart Academic)

หมวดหมู่ข่าว: Libaral-School Activities

นักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการ “ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 19” หัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ” โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.ภานนท์ คุ้มสุภา จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ผ่านโปรแกรม Webex กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์มีความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย ทั้งในชีวิตการเรียน และการทำงานในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ด้วย

Students in school of Liberal Arts, MFU held the annual workshop, “The 19th Sihn Sart Academic” under the topic of “Using Technology for Design”, receiving the honor by Aj.Dr.Bhanond Kumsubha from the Faculty of Humanities, Kasetsart University as a guest speaker. The workshop was commenced on March 27th, 2022, from 9:00 a.m. – 4:00 p.m. via WebEx application. The aim of this workshop was to educate Liberal Arts students with the knowledge of using technology for design. The areas in which the students can apply the knowledge they gained range include both university and work life, and it is one of the important skills in the 21st century too.

 |   |  270 ครั้ง