กิจกรรม EEC Teachers Boot Camp in Chiang Rai

Category: Liberalarts-Academic Activities

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม- 1 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา คณาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิชาจีนวิทยา และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรม Intensive English-Chinese Course เพื่อเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษรวมถึงพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน ในกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน  ณ อาคารพลเอกสำเภาชูศรี (E4) โดยกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการโรงเรียนต้นแบบ การใช้ภาษาต่างประเทศทั้งครูผู้สอนและนักเรียนในเขตพื้นที่ EEC (การใช้ภาษาอังกฤษ - จีน) ในระดับมัธยมศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่เพื่อยกระดับการจัดการให้การศึกษาสู่ระดับ สากลในการใช้ภาษาต่างประเทศ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  

 

Lecturers from the School of Liberal Arts, the School of Sinology together with Academic Service Office at Mae Fah Luang University organized “Intensive English-Chinese Course to enhance English and Chinese language competency and language instructional skills of EEC (Eastern Economic Corridor) language instructors at E4 building. This activity is part of the project “Foreign Language Development Program for Exemplary Foreign Language Education”, organized by Mae Fah Luang University in collaboration with Eastern Economic Corridor Office, aiming to promote internationalization in secondary school and networking schools in EEC-based area.

A group of people posing for a photo Description automatically generated

 

A group of people in a room Description automatically generated with low confidence

A person standing in front of a group of people sitting at desks Description automatically generated

A picture containing person, computer, computer, indoor Description automatically generated

A picture containing person, person, indoor Description automatically generated

A person in a red shirt Description automatically generated with medium confidence

A person wearing a mask and sitting at a desk with a microphone Description automatically generated with medium confidence

 

| writer Rossukon Pankhuenkhat | อ่านข่าวทั้งหมด 60 ครั้ง