ศิลปศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 9 "พหุวัฒนธรรมในวรรณกรรมชายแดน"

Category: Liberalarts-Academic Activities

ศิลปศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 9 "พหุวัฒนธรรมในวรรณกรรมชายแดน" สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ร่วมมือกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ในการจัดทำโครงการศิลปศาสตร์เสวนา: เมืองนี้เมืองงาม นามเชียงราย โดยการจัดกิจกรรมครั้งที่ 9 ได้รับเกียรติจากคุณศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "พหุวัฒนธรรมในวรรณกรรมชายแดน" วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 - 11.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting และ Facebook Livehttps://www.youtube.com/watch?v=MjTNFrLUUHY

 

รูปภาพ โครงการศิลปศาสตร์เสวนา: เมืองนี้เมืองงาม นามเชียงราย ครั้งที่ 9

“พหุวัฒนธรรมในวรรณกรรมชายแดน” 

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 11.30 น.

ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting และ Facebook Live


 

  

| writer Rossukon Pankhuenkhat | อ่านข่าวทั้งหมด 35 ครั้ง