โครงการศึกษาดูงานและกิจกรรมสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์

หมวดหมู่ข่าว: Liberalarts-Academic Activities

คณบดี คณะผู้บริหาร และบุคลาการของสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้เดินทางเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและดำเนินกิจกรรมสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา  อาทิเช่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ และ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 19-24 กรกฎาคม 2565 เพื่อสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น รวมทั้งสำนักวิชาฯ ได้หาแนวทางในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาอื่นเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สำนักวิชาศิลปศาตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสำนักวิชาฯ และสร้างความเป็นนานาชาติ ตัวชี้วัดที่ 1 ความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานระดับชาติ ตัวชี้วัดที่ 3 ความต่อเนื่องของกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติ

 |   |  184 ครั้ง