โครงการ “ศิลปศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 8”

หมวดหมู่ข่าว: Libaral-School Activities

นักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการ “ศิลปศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 8” ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคารเรียนรวม C3 ห้อง 102 กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้นำ อีกทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม นอกจากนี้ทักษะดังกล่าวนับเป็นทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ซึ่งเป็นทักษะหนึ่งที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ด้วย The students of school of Liberal Arts recently held an annual event, “The 8th Sihn Sart Camp” on 24 September 2022 from 9:00 a.m. to 4:30 p.m. at C3 building, room 102. This event aimed at boosting the students’ collaborative working skills, leadership qualities, responsibility towards self and society. Besides, such skills are considered as life skills or soft skills essential in the 21st century and the future career.

 

 

 |   |  274 ครั้ง