Q&A Communicative English Exit Exam

หมวดหมู่ข่าว: Libaral Arts-Announcements

Q&A Communicative English Exit Exam

1. Exit Examination รายวิชา Communicative English คืออะไร

Communicative English เป็นรายวิชาความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นหนึ่งใน 4วิชา ที่อยู่ในการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา (Exit Exam) ที่นักศึกษาทุกคนจะต้องสอบวัดความรู้ก่อนจบการศึกษา

2. การสอบ Exit Exam รายวิชา Communicative English มีคะแนนรวมเท่าไหร่

ในรายวิชา Communicative English มีคะแนนรวม 100 คะแนน โดยแบ่งเป็น 80% จากการสอบ Exit Exam และ 20% จากการเก็บคะแนนผ่านโปรแกรมที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสรรไว้

3. การเก็บคะแนน ของ Communicative English Exit Exam มีผลกับนักศึกษาปีการศึกษาใดบ้าง

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาตั้งเเต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป (รหัส 65) ยกเว้นผู้ที่เป็น Native English Speaker นักศึกษาปีการศึกษา 2564 จะยังคงเป็นการสอบ Exit Exam 100 % แบบเดิม

4. คะแนน 20% ของ Communicative English Exit Exam  สามารถเก็บได้อย่างไรบ้าง

นักศึกษาจะต้องเข้าเรียนและทำแบบฝึกหัดจากโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยจัดหาให้ทุกภาคการศึกษา ตามที่สำนักวิชาศิลปศาสตร์ประกาศไว้แต่ละปี เมื่อนักศึกษาเลือกระดับภาษาเพื่อเข้าเรียน ทำแบบฝึกหัด และทำแบบทดสอบท้ายบทครบตามเงื่อนไขที่กำหนด นักศึกษาจะได้รับคะแนนสะสม 5% แต่ละภาคการศึกษา เมื่อทำครบ 4 ภาคการศึกษา นักศึกษาจะได้คะแนนเก็บครบ 20% เพื่อนำไปรวมกับผลคะแนนสอบ Exit Exam อีก 80%

5. สามารถเริ่มเก็บคะแนนได้เมื่อไหร่

สำหรับปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยจัดให้นักศึกษาใช้ โปรแกรม English Discoveries เพื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง และเป็นส่วนหนึ่งในการเก็บคะแนน  20% ในการสอบ Communicative English Exit Exam

6. เข้าใช้โปรแกรม English Discoveries ได้อย่างไร

สามารถเข้าใช้ได้ที่เว็บไซต์ https://ed.engdis.com/thai   

โดย Username คือ รหัสนักศึกษา และ Password คือ เลข 5 ตัวท้ายของของรหัสนักศึกษา (Account เดิมที่เคยใช้ในวิชา IE/IEE)

สำหรับนักศึกษาที่มี account แล้ว สามารถเข้าใช้โปรแกรมได้ตั้งเเต่วันที่ 18 ตุลาคม 2565 สำหรับนักศึกษาที่ได้รับยกเว้นการเรียนวิชา IE ต้องขอ account ใหม่ และจะเข้าใช้โปรแกรมได้ภายในสองวันทำการ หลังจากวันที่กรอกข้อมูลเพื่อขอ account ใหม่

กรอกข้อมูลเพื่อขอ account ใหม่ที่นี่ https://forms.gle/tCWAc1vhYwN9XQag9

และขอให้เข้ากลุ่มในข้อ 10 เพื่อติดตามข่าวสาร ศึกษาการใช้งานระบบ และแจ้งปัญหาการใช้งาน

7. ในโปรแกรม English Discoveries จะต้องเข้าเรียนบทเรียนใด

นักศึกษาจะต้องเลือกเข้าเรียนและทำแบบฝึกหัดท้ายบทของทุกบทเรียนใน 1 ระดับ จากระดับต่อไปนี้

 • Intermediate 1
 • Intermediate 2
 • Intermediate 3
 • Advanced 1
 • Advanced 2
 • Advanced 3

โดยนักศึกษาสามารถเลือกระดับเองได้ ซึ่งมาจากผลการสอบ Placement Test ของนักศึกษา และแบบฝึกหัดที่นักศึกษาเลือกทำในภาคการศึกษาต่อไป จะต้องอยู่ในระดับที่สูงกว่า เช่น ภาคการศึกษาแรก เลือก Intermediate 1 ภาคการศึกษาต่อมาจะต้องเลือก Intermediate 2 หรือสูงกว่า

8. โปรแกรม English Discoveries จะเก็บคะแนนอย่างไร

นักศึกษาจะต้องเข้าเรียนเเละทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนของทุกบทเรียนในระดับที่เลือก อย่างน้อย 80% นักศึกษาจะได้รับคะแนนสะสม 5% ในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งการคำนวนคะแนนมีดังนี้

การเข้าเรียนและทำแบบฝึกหัด­

คะแนนสะสม

80.00-100.00 %

5

70.00-79.99 %

4

60.00 - 69.99 %

3

50.00 - 59.99 %

2

20.00-49.99 %

1

ต่ำกว่า 20.00%

0

9. สามารถเข้าใช้โปรแกรมได้ถึงวันไหน

ภาคการศึกษาที่ 1/2565: ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 25 ธันวาคม 2565

ภาคการศึกษาที่ 2/2565: ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึง วันที่ 28 พฤษภาคม 2566

คะแนนจะถูกคำนวณจนถึงวันที่กำหนดเท่านั้น และทางบริษัทจะปิดระบบเพื่อคำนวณคะแนน ฉะนั้นนักศึกษาจะเข้าใช้งานไม่ได้จนกว่าทางบริษัทจะเปิดระบบในรอบถัดไป

10. หากมีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าใช้โปรแกรม English Discoveries สามารถติดต่อได้ที่ใด

1. Line Official: https://lin.ee/3236RZZ

2. Facebook Group: Communicative English for Exit Exam ID65

11. หากสอบ Exit Exam ที่จัดสอบโดยส่วนทะเบียนเเละประมวลผลไม่ผ่าน สามารถกลับมาทำคะแนนเก็บเพิ่มเติมในโปรแกรม English Discoveries ได้ไหม

ในกรณีที่นักศึกษายังมีคะแนนไม่ถึง 20 คะแนน จะสามารถกลับมาเก็บคะแนนเพิ่มเติมในโปรแกรม English Discoveries ได้ แต่คะแนนจะถูกนำไปใช้ในภาคการศึกษาถัดไปเท่านั้น เช่น ปี1- ปี3 ภาคการศึกษาที่หนึ่ง  นักศึกษาเก็บคะแนนได้ 17 คะแนน จาก 20 คะแนนเต็ม และในปี 3 ภาคการศึกษาที่สอง นักศึกษาเข้าสอบ Exit Exam ที่ส่วนทะเบียนจัด  2 รอบแล้วยังไม่ผ่าน และได้เข้าทำโปรแกรม English Discoveries จนได้คะแนนเต็ม 20 คะแนน เมื่อสิ้น ปี 3 ภาคการศึกษาที่สอง การเก็บคะแนนผ่านโปรแกรมจะถูกปรับเป็น 20 คะแนนตามที่นักศึกษาทำเพิ่มได้ และจะสามารถใช้คะแนนนี้กับการสอบในภาคการศึกษาถัดไป

12. หากจะไม่สอบ Communicative English Exit Exam  ได้ไหม

หากนักศึกษาไม่ประสงค์ที่จะสอบ Communicative English Exit Exam นักศึกษาสามารถใช้ผลคะแนนภาษาอังกฤษอื่นที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด ยื่นแทนได้ โดยที่ผลคะแนนจะต้องอยู่ในระดับ B2 ของ CEFR และผลคะแนนไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ  ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสอบเอง ผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดมีดังนี้

การสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ

............คะแนน

TOEFL (iBT)

72

TOEFL (ITP)

543

IELTS

6

CU-TEP

70

13. หากจะไม่เข้าใช้โปรแกรม English Discoveries  ได้ไหม

หากนักศึกษาไม่ประสงค์ที่จะเข้าใช้โปรแกรมนี้ นักศึกษาสามารถเข้าสอบ Communicative English Exit Exam ได้ตามปกติ โดยจะต้องสอบให้ได้ 60% จาก 80% ของคะแนนรายวิชาเท่านั้น เนื่องจากไม่มีคะแนนสะสม 20% จากการใช้โปรแกรม ทั้งนี้ หากนักศึกษาเข้าใช้โปรแกรมในบางภาคการศึกษา ระบบจะเก็บคะแนนไว้และ นำไปรวมกับการคะแนนจากสอบ Communicative English Exit Exam ตามกระบวนการข้างต้น

 1. What is the Communicative English Exit Exam?

Communicative English is a course in English proficiency. It is one of four subjects on the Exit Exam that all students must pass before graduating.

 1. What is the total score for the Communicative English Exit Exam?

The assessment methods of the Communicative English subject in the Proficiency Examination before Graduation (Exit Examination) consist of the use of the online English language learning program (20%) and the Communicative English exam in the Proficiency Examination before Graduation (Exit Examination) administered by the Division of Registrar (80%).

 1. What academic years are students affected by the collection of Communicative English Exit Exam scores?

The Communicative English Exit Exam will be applied to undergraduate students who enrolled at the beginning of the academic year 2022 (Code 65), with the exception of Native English Speakers. However, students who enroll beginning with the 2021 academic year will continue to take the same 100% Exit Exam.

 

 1. How can you collect 20% of your Communicative English Exit Exam score?

Every semester, students are required to enroll in and complete exercises from the university's English language skill development program, as announced by the School of Liberal Arts each year.

When students choose a language level to enroll in, they must complete the exercises and tests at the end of each chapter according to the specified conditions. Each semester, students will receive 5% of their total points. Students will receive 20% of their cumulative score after completing four semesters, adding to the remaining 80% of their Exit Exam scores.

 

 1. When can I begin accumulating points?

For the academic year 2022, the university provides students with the English Discoveries program, which they can use to learn English independently and earn 20% on the Communicative English Exit Exam.

 

 1. How do I access the English Discoveries program?

The program is available to students via the website: https://ed.engdis.com/thai

The username is student ID, and the password is the last 5 digits of the student ID (the same account used in the IE/IEE course).

Students with an account can access the program beginning October 18, 2022. Students exempted from the IE course must apply for a new account. They will be able to use the program within three business days of filling out the information to request a new account.

 

Fill out the form to request a new account here: https://forms.gle/tCWAc1vhYwN9XQag9

And join the group in number 10 to keep up with the news, the program, and the system instructions and to report problems with usage.

 

 1. Which English Discoveries lessons do I need to take?

Students must complete lessons in all units from ONE of the following levels:

 • Intermediate 1

 • Intermediate 2

 • Intermediate 3

 • Advanced 1

 • Advanced 2

 • Advanced 3

The level may be selected freely based on each student’s preference or placement test result. However, the lessons students choose to do in the following semester must be at a higher level, e.g., first semester, Intermediate 1, next semester, Intermediate 2, or higher.

 

 1. How do you accumulate points in the English Discoveries program?

Students must complete at least 80 percent of lessons and local tests in all units in order to gain 5 points in the semester. Those who complete less than 80 percent will gain a decreasing amount of points based on the table below.

Percentage of Lesson Completion in the Chosen Level

Points Awarded

(for each semester)

80.00-100.00 %

5

70.00-79.99 %

4

60.00 - 69.99 %

3

50.00 - 59.99 %

2

20.00-49.99 %

1

Less than 20.00%

0

 

After choosing one level in semester 1/2022, students are required to choose the next higher level in semester 2/2022.

 1. How long will I be able to use the program?

Each semester, students must complete the lessons by the date set by the School of Liberal Arts as follows: 

9.1 Semester 1/2022: December 25th, 2022

9.2 Semester 2/2022: May 28th, 2023

Points will only be calculated until the specified date. In order to calculate points, the system will be temporarily shut down. As a result, students will be unable to use the English Discoveries program until the program reopens in the next round.

 1. What should I do if I'm having trouble accessing the  English Discoveries program?

1.Line Official: https://lin.ee/3236RZZ

2. Facebook page:: https://www.facebook.com/edothailand

3. Tutorials: https://youtu.be/v--rK6JjBHs

 1. Can I earn more points from the English Discoveries program if I fail the Exit Exam administered by the Division of Registration?

If a student gets less than 20 points, they can go back to the English Discoveries program to get more points, but those points won't count until the next semester.

For example, suppose a student has 17 points from year 1 to year 3 but fails to pass the two-round exit exam organized by the division of registration. In that case, he or she can continue using the English Discoveries program to obtain the remaining 3 points. After the end of the second semester in year 3, the score will be adjusted to 20 points, and students can use this score for the next semester.

 1. Is it possible for me to skip the Communicative English Exit Exam? 

Students can replace the Communicative English subject result in the Proficiency Examination before Graduation (Exit Examination) with other English proficiency test results in the semester that they are eligible to sit the exam. The results must be greater than or equivalent to B2 level of the CEFR and their date must not exceed 2 years from the exam date. The replacement of the Communicative English subject result in the Proficiency Examination before Graduation (Exit Examination) with other English proficiency test results is voluntary for students. The payment of fees for taking other English proficiency tests is the responsibility of students.

 

Proficiency Test

Minimum Score Required

TOEFL (iBT)

72

TOEFL (ITP)

543

IELTS 

6

CU-TEP

70

 

 1.  Is it possible for me to skip the English Discoveries program?

If students do not want to use the English Discoveries program, they can take the Communicative English Exit Exam as usual. Students must get at least 60% of the total points for the Exit Exam, though, because they don't have 20% of the reward points from taking the English Discoveries program.

 

If students are unable to complete the program within the semesters, the system will keep the points, which will be combined with the scores from the Communicative English Exit Exam as described above.

 

 |   |  5162 ครั้ง