จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงสร้างข้อสอบมาตรฐานตามกรอบ Common European Framework of Reference (CEFR)

หมวดหมู่ข่าว: Liberalarts-Academic Activities

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการข้อสอบมาตรฐานตามกรอบ  Common European Framework of Reference (CEFR) เพื่อสร้างข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษที่สามารถเทียบเคียงกับเกณฑ์คะแนนมาตรฐานสากลให้แก่คณาจารย์ประจำสำนักวิชาฯ 

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ (คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท (อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)  ในระหว่างวันที่ 26 และ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00- 16.00 น. ณ อาคารพลเอกสำเภาชูศรี (E4A) ห้อง 517

 |   |  498 ครั้ง