กิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์

หมวดหมู่ข่าว: Libaral-School Activities

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ และปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานขององค์กรขึ้น เมื่อวันที่ 5-7 มกราคม 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรเข้าใจถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจ และมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ค่านิยม รวมถึงจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร อันจะส่งผลให้การดำเนินงานของสำนักวิชาเกิดประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น โดยได้ผนวกงานแผนกลยุทธ์ การพัฒนาโครงการ การกำหนดแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร และการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร เข้าด้วยกันแบบบูรณาการ โดยมีบุคลากรสำนักวิชาฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 47 คน

 |   |  359 ครั้ง