โครงการศิลปศาสตร์กับทักษะในศตวรรษที่ 21 (Sihnsart and 21st century skills)

หมวดหมู่ข่าว: Libaral-School Activities

โครงการศิลปศาสตร์กับทักษะในศตวรรษที่ 21 (Sihnsart and 21st century skills) นักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการ “ศิลปศาสตร์กับทักษะในศตวรรษที่ 21” หัวข้อการอบรมคือ “Soft skills training: personality, communication and human skills in leadership” ซึ่งจัดในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคาร E4 ห้อง 812 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ วรกัญญา สิริพิเดช คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากร โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสํานักวิชาศิลปศาสตร์มีความรู้เรื่องบุคลิกภาพและทักษะในการสื่อสาร การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้นักศึกษาสามารถดำรงชีวิตและทำงานในอนาคตได้อย่างมีความสุข Under the project of Sihnsart and 21st Century Skills, the Liberal Arts students held a workshop called “Soft Skills Training: Personality, communication, and human skills in leadership” on Saturday, February 18, 2023, from 9:00 a.m. to 4:00 p.m. at E4 Building, room 812. The workshop received a great honor from Aj. Worakanya Siripidej, a lecturer from School of Business Administration, Sripatum University as a special guest speaker. This workshop aimed at improving the Liberal Arts students’ personality and communication skills together with preparing them for future career prospects and lifelong learning with happiness.

 |   |  419 ครั้ง