กิจกรรมนักเรียนทุนสิรินธรฯ เข้าเยี่ยมชมสำนักวิชาศิลปศาสตร์

หมวดหมู่ข่าว: Libaral Arts-Announcements

นักเรียนักเรียนทุนการศึกษาสิรินธรฯ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และเชียงใหม่ จำนวน 50 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการรู้จักสาขาวิชาที่ตนเองสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และกิจกรรมฝึกประสบการณ์ในการปรับตัวและอยู่ร่วมกัน ณ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 9 สิงหาคม 2566

On 9 August 2023, around 50 Sirindhorn scholarship students, grade 12, from schools in the northern Thailand, namely, Chiang Rai, Phrae, Nan, and Chiang Mai visited the school of Liberal Arts, Mae Fah Luang University and attended the workshop gaining the fundamental information about the courses offered in both Thai Language and Culture and English majors. Moreover, the students participated in the fruitful Q & A session about life skills with teachers of school of Liberal Arts.

นทุนการศึกษาสิรินธรฯ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และเชียงใหม่ จำนวน 50 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการรู้จักสาขาวิชาที่ตนเองสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และกิจกรรมฝึกประสบการณ์ในการปรับตัวและอยู่ร่วมกน ณ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 9 สิงหาคม 2566

On 9 August 2023, around 50 Sirindhorn scholarship students, grade 12, from schools in the northern Thailand, namely, Chiang Rai, Phrae, Nan, and Chiang Mai visited the school of Liberal Arts, Mae Fah Luang University and attended the workshop gaining the fundamental information about the courses offered in both Thai Language and Culture and English majors. Moreover, the students participated in the fruitful Q & A session about life skills with teachers of school of Liberal Arts.