แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๗

หมวดหมู่ข่าว: Libaral Arts-Announcements

 

ส่วนนโยบายและแผนได้ดำเนินการรวบรวมและจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อให้การเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย มีความถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

สำนักวิชาศิลปศาสตร์จึงขอเรียนแจ้งสมาชิกในสำนักฯ ให้รับทราบถึงการเผยแพร่แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านหน้าเว็บไซต์ของส่วนนโยบายและแผน ตามลิงค์นี้ https://planning.mfu.ac.th/plan-index.html

 

 |   |  187 ครั้ง