การประชุมวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่ข่าว: Liberalarts-Academic Activities

ด้วย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี .. 2563 ซึ่งจะครบวงรอบการประเมินหลักสูตร

ที่ครบวงรอบการใช้หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกำหนด (5 ปี) เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์

มีความทันสมัย ได้มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันยิ่งขึ้นและเป็นที่ยอมรับ

ในระดับสากล โดยได้จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรฯ ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 9.00-12.00 .

สำนักวิชาศิลปศาสตร์  อาคารสำนักวิชา (E1) ชั้น 2 ห้องประชุมลานดาว สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 

โดยมีคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เป็นประธานฯ มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

(1) รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี คทวณิช คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ วิบูลผล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ อัศนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 |   |  169 ครั้ง