กิจกรรมอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)

หมวดหมู่ข่าว: Liberalarts-Academic Activities

เมื่อวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2567 ได้มีการจัดอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ให้แก่ข้าราชการครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จำนวน 88 คน

งานอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรนุช อนุฤทธิ์ และอาจารย์หทัยชนก หวานสง เป็นวิทยากรผู้ให้การอบรม

การอบรมในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของครูผู้สอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน CEFR ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ใช้อ้างอิงในระดับสากล อันจะส่งผลให้ครูผู้สอนมีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

On May 13-14, 2024, a training program on English language development based on the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) was organized for 88 primary and secondary school teachers (extended opportunity) under the Office of Chiang Rai Primary Educational Service Area 2.

The training took place at the Phanatpittayakarn's Human Capital Excellence Center in Phan, Chiang Rai. Assistant Professor Teeranuch Anurit and Aj. Hathaichanok Wannsong served as the speakers.

 |   |  108 ครั้ง