ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Category: Libaral-School Activities

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2561 อาจารย์และสโมสรนักศึกษาจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้ต้อนรับ คณบดี อาจารย์ และสโมสรนักศึกษา จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เรื่องการบริหารจัดการองค์กรสโมสรนักศึกษาระหว่างสถาบัน

On 31 August 2018, teachers and representative students from school of Liberal Arts, Mae Fah Luang University delivered a warm welcome to Dean, teachers, and representative students from school of Liberal Arts, Maejo University. Then there was the experience interchange session on the topic of the management towards obstacles and challenges the Student Unions have faced between the two institutes.

| writer Chanida Phongnapharuk | อ่านข่าวทั้งหมด 257 ครั้ง