กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (2562-2566) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Category: Libaral-Academic Activities

สำนักวิชาศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (2562-2566) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ วุฒิชัย ธนาพงศธร และอาจารย์ ดร. ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2563 ณ ห้องพู่ระหง อาคาร E-Park

School of Liberal Arts has organized an online activity to review the strategic plan (2019-2023), the revised edition of the budget year 2021, with Professor Dr. Wuttichai Thanapongsathorn and Dr. Prasit Pongrueangphun as speakers on April 27-28, 2020 at Phurahong Room, E-Park Building.

| writer Chanida Phongnapharuk | อ่านข่าวทั้งหมด 117 ครั้ง