อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLO)

Category: Libaral-Academic Activities

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดประชุมชี้แจงมคอ.3-6 (ฉบับปรับปรุงใหม่) ให้แก่คณาจารย์ และจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLO) ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) โดยได้รับเกียรติจากคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร E-Park ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

School of Liberal Arts recently held a workshop called Thailand Qualifications Framework 3-6 together with Course Learning Outcome: CLO (Revised Edition 2020) for the teachers and personnel staff of Liberal Arts. Dean of school of Liberal Arts was the main speaker for the two-day workshop during 29 – 30 June 2020 from 9:00-16:00 at, Mok Kum Luang room, the 5th floor, M square building, Mae Fah Luang University.

| writer Thanapong Sombat | อ่านข่าวทั้งหมด 56 ครั้ง