กิจกรรมที่ 6 KM DAY แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอน การทำวิจัย และเทคนิคการสื่อสารภายในองค์กร

หมวดหมู่ข่าว: Liberal-Knowledge Management

ในวันที่ 8 กรกฏาคม 2563 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรม KM DAY เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของสำนักวิชาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอน การทำวิจัย และเทคนิคการสื่อสารภายในสำนักวิชา และนำองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ. วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นวิทยากรผู้ให้อบรม

 

On July 8th, 2020 a workshop on the topic of “KM Day” was held by the School of Liberal Arts. The workshop aimed to create an opportunity for school of Liberal Arts lecturers to exchange teaching methods and research ideas. The workshop was led by Prof. Wuthichai Thanaphongsathon M.D.

 |   |  448 ครั้ง