พัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทางด้านภาษาไทย

Category: Libaral-Academic Activities

เมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา คณาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จัดโครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทางด้านภาษาไทย

โดยมีคณาจารย์สาขาภาษาและวัฒนธรรมไทยสำนักวิชาศิลปศาสตร์เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว นำทีมโดย อาจารย์ ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ทั้งนี้ มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมกว่า 70 คน จากโรงเรียนในเครือข่าย 21 โรงเรียน

On July 18-19th, 2020, the School of Liberal Arts and the Academic Service center of Mae Fah Luang University cooperating with the Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 4 organized a teacher development training program to improve the quality of Thai language education.

This training is led by Aj. Dr.Suchittra Lim, an expert in creating Thai language teaching materials, together with fellow teachers of Thai language and culture major from school of Liberal Arts. Overall, the training held over 70 teacher participants from 21 affiliate schools.

| writer Thanapong Sombat | อ่านข่าวทั้งหมด 53 ครั้ง